CICLE FORMATIU: DESENROTLLAMENT I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ


RD 2208/93 BOE 19-02-94 i RD 1411/94 BOE 09-08-94

Accés a través de prova

On es realitza

Horari
Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Projectista d'edificació. Projectista d'obres públiques. Projectista d'instal·lacions. Projectista calculista. Ajudant d'obra. Ajudant de planificació. Tècnic en organització. Ajudant d'organització.
MÒDULS PROFESSIONALS
Primer curs:
Normes i projectes de construcció.
Representacions de construcció.
Plans d'obra.
Administració, gestió i comercialització en l´empresa menuda.
Formació i orientació laboral.
Segon curs:
Mesures i valoracions.
Projecte d'edificació.
Projecte d'obra civil.
Formació en Centres de Treball: 380 hores.
COM S'ACCEDIX
Accés directe:
(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxiller LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI, o haver superat les opcions A, B de COU.
Estar en possessió del títol de Batxiller LOGSE y haver cursat les matèries: Dibuix Tècnic i Mecànica.
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE.
Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental .
Opcions C, D de Cou o Preu superats.
Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.
Accés a través de prova:
Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.
Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:
TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ.

ESTA TITULACIÓ PERMET L'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:
(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998, pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)
- Diplomat en Màquines Navals.
- Diplomat en Navegació Marítima.
- Diplomat en Radioelectrònica Naval.
- Arquitecte Tècnic. CV
- Enginyer Tècnic Aeronàutic (totes les especialitats).
- Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en: Mecanització i Construccions Rurals. CV
- Enginyer Tècnic en Disseny Industrial. CV
- Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats). CV
- Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats).
- Enginyer Tècnic Naval (totes les especialitats).
- Enginyer Tècnic en Obres Públiques (totes les especialitats). CV
- Enginyer Tècnic en Topografia. CV
- Arquitectura CV
(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)